– पु. ल. देशपांडे

उपमा एकदा तुम्ही मला छान दिसतेस म्हणालांत पण 'समोरच्या सरोजबाईसारखी' ते शब्द जोडून....

सुटका बहात्तर कादबं-या लिहिणारी माझी थोर साहित्यिक आत्या दम्याने पंच्याहत्तराव्या वर्षी वारली तेव्हा 'सुटली' म्हणायच्या ऎवजी तुम्ही 'सुटलो' म्हणालात....

हल्ली हल्ली पुर्वीसारखे माझा चेहरा टवटवीत दाखवणारे आरसे मिळेनासे झाले आहेत

लक्षण मी केलेला केक पण 'बकुळाबाईंनी पाठवला' म्हटल्यावर, 'बेकार आहे' म्हणत अख्खा मटकवलात तेव्हाच मी तुमचं लक्षण ओळखलं.

पक्षनिष्ठा पंचवीस मार्क कमी पडून नापास झालेले चिरंजीव तिर्थरूपांना म्हणाले, 'मी पहिल्यापासूनच मार्क्सविरोधी गटात आहे.'

प्रश्न आताशा बुडणा-या सुर्याला 'बराय उद्या भेटू' असे म्हणाला की तो मला म्हणतो, 'कशावरून? मधल्या रात्रीची तुला अजूनही इतकी खात्री आहे? 'सुर्य आता म्हातारा झालाय.'